Regulator PID w środowisku CPDev dla sterownika PLC SU 1.7

Widok bloczku regulatora PID w języku FBD

Środowisko CPDev oferuje gotowy bloczek regulatora PID do zastosowania w sterowniku PLC SU 1.7.

Opis wejść regulatora PID:

 • SP (typ REAL) – wartość zadana regulatora,
 • PV (typ REAL) – zmienna procesowa (wyjście obiektu regulacji),
 • Kp (typ REAL) – wzmocnienie regulatora (Kp>0.1),
 • Ti (typ TIME) – czas całkowania (Ti=T#0s => bez całkowania),
 • Td (typ TIME) – czas różniczkowania (Td=T#0s => bez różniczkowania),
 • D (typ REAL) – dzielnik filtru (0.01 ≤ D ≤ 10.0),
 • UL (typ REAL) – dolne ograniczenie sterowania,
 • UH (typ REAL) – górne ograniczenie sterowania,
 • A_M (typ BOOL) – przełącznik AUTO/MAN (FALSE=>MAN, TRUE=>AUTO),
 • UM (typ REAL) – wartość sterowania ręcznego,
 • U0 (typ REAL) – punkt pracy regulatora P/PD,
 • PIP (typ BOOL) – typ algorytmu: P/PD (PIP=false) lub PI/PID (PIP=true),
 • DIR (typ BOOL) – typ sterowania: proste (DIR=false) lub odwrotne (DIR=true),
 • U0A (typ BOOL) – punkt pracy dla P/PD: U0 (U0A=false), autom. (U0A=true),
 • ULIM (typ BOOL) – ograniczanie sterowania U w trybie Auto,
 • INIT (typ BOOL) – inicjowanie (pierwszy cykl obliczeniowy),
 • UBL (typ BOOL) – blokada sterowania U.

Opis wyjść regulatora PID:

 • U (typ REAL) – sterowanie regulatora,
 • LIMH (typ BOOL) – sterowanie na ograniczeniu UH,
 • LIML (typ BOOL) – sterowanie na ograniczeniu UL,
 • STA (typ BYTE) – status bloku.

Przykład programu z wykorzystaniem regulatora PID w języku FBD w środowisku CPDev

Scroll to Top